WAAROM CERTIFICEREN VOOR PAYOK?

Als opdrachtnemer wilt u laten zien dat u voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden in de Wet Aanpak Schijnconstructies. Dit is niet alleen voor u van belang maar ook voor uw opdrachtgevers. U geeft namelijk door de certificering aan dat de risico’s op onjuiste betaling nihil zijn, waardoor het risico op een loonclaim bij uw opdrachtgevers eveneens zeer gering is. Deze extra zekerheid geeft u een voordeel ten opzichte van niet PayOK gecertificeerde opdrachtnemers.

AAN WELKE EISEN MOET IK VOLDOEN?

PayOK heeft een normenset ontwikkeld die toeziet op het betalen van het juiste loon. De PayOK norm kijkt niet alleen naar het aanwezig zijn van procedures, maar checkt daadwerkelijk de beloning van de medewerkers. Hiertoe wordt een wetenschappelijk verantwoorde steekproef genomen uit uw personeelsbestand en wordt voor elke werknemer uit de steekproef gekeken of deze het juiste loon heeft ontvangen. Op basis van een risico analyse, die onder andere afhankelijk is van de van toepassing zijnde CAO wordt, wordt het onderzoek vormgegeven.

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

In de Wet Aanpak Schijnconstructies is vastgelegd dat werknemers achterstallig loon kunnen opeisen bij hun werkgever én bij de (hoofd)opdrachtgevers. Het is dus van groot belang dat in de totale keten het juiste loon wordt betaald. Door uw PayOK certificaat laat u zien dat uw werknemers het juiste loon ontvangen en dat de risico’s voor u en voor de (hoofd)opdrachtgever zijn geminimaliseerd.

REGISTER

In het register staan ondernemingen die op het moment van inspectie voldoen aan de normen van PayOK. Zodra deze ondernemingen niet meer voldoen aan de normen, worden ze uit het register gehaald.

In het register voor aangemelde ondernemingen staan ondernemingen die zich hebben aangemeld maar nog niet zijn getoetst. Ondernemingen worden maximaal 4 maanden in het register voor aangemelde ondernemingen opgenomen.

Aanmelden