PRIVACY STATEMENT

Stichting PayOK verwerkt gegevens van ondernemingen die opgenomen zijn in een register. Hier kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden door Stichting PayOK behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens in acht worden genomen. In dit privacy statement wordt kort uiteen gezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

Doeleinden van verwerking
De verwerking van (persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke activiteiten van een stichting/register. Voorbeelden hiervan zijn het voeren van de ledenadministratie, het innen van jaarbijdragen, het verzenden van informatie aan deelnemers, geregistreerden en/of begunstigers, het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de stichting op de eigen website, het behandelen van geschillen, andere activiteiten van intern beheer, de behandeling van klachten, het actueel houden van het register, eventuele andere activiteiten. Daarnaast kunnen sommige persoonsgegevens door Stichting PayOK verwerkt worden op basis van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting. Tot slot kan Stichting PayOK de naam en het e-mailadres van betrokkenen verwerken indien men contact opneemt middels het contactformulier op de website.

Bewaren van gegevens
Stichting PayOK bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van verwerking te bereiken. Persoonsgegevens worden uit het register verwijderd uiterlijk vijf jaar nadat de betrokken hoedanigheid is vervallen. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet. In dat geval bewaart Stichting PayOK de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Cookies
Bij bezoek van de website van Stichting PayOK wordt er een aantal bezoekgegevens, cookies, bijgehouden. Cookies zijn kleine bestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst door de aanbieder van een website, waarmee informatie wordt verzameld over het bezoek aan de website. Stichting PayOk maakt gebruik van cookies om de site constant te kunnen verbeteren of voor statistische gegevens. Deze cookies bevatten informatie die niet herleid kunnen worden tot een individu. Door het niet accepteren van de cookies door middel van de melding tijdens het eerste bezoek of via de meeste browsers, worden er geen cookies opgeslagen.

Nieuwsbrief
Stichting PayOK verstuurt regelmatig (digitale) nieuwsbrieven aan de personen wiens gegevens zij verwerkt. Hierin is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gericht worden aan info@pay-ok.nl.

Rechten van betrokkenen
Betrokkenen kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die Stichting PayOK over hen verwerkt. Als na inzage blijkt dat de betreffende gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet rechtmatig verwerkt worden, kunnen betrokkenen een verzoek doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Verzoeken kunnen gericht worden tot info@pay-ok.nl. Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.

De betrokkene heeft het recht om zijn of haar gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen, als de vastgelegde gegevens onjuistheden bevatten, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift. De verzoeker krijgt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk bericht of en in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan, met in geval een (gedeeltelijke) weigering de redenen hiervoor. De beslissing wordt vervolgens zo spoedig mogelijk ten uitvoer gebracht.

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. De meest recente versie van dit privacy statement is altijd te vinden op deze pagina.

DISCLAIMER

Deze website dient ter algemene informatievoorziening. In deze website kan algemene informatie worden gevonden over het PayOK keurmerk en gecertificeerde bedrijven. Door het verkrijgen van toegang tot deze website evenals het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Gelinkte internetsites
Aan gebruikers wordt meegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door PayOK wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven over de juistheid of volledigheid van die informatie. Stichting PayOK, noch haar bestuursleden of het bureau, aanvaarden op enigerlei wijze aansprakelijkheid voor de informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.

Stichting PayOK draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan de site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Stichting PayOK de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats. Stichting PayOK aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Stichting PayOK behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Auteursrecht
De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina’s, inhoud en rangschikking berusten bij Stichting PayOk of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Stichting PayOK en het PayOK keurmerk.

Merken, logo’s en afbeeldingen
De eigendom van merken en logo’s die op deze site voorkomen, berust bij Stichting PayOK. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting PayOK.

Alle afbeeldingen op deze site, inclusief tekst, foto’s, illustraties, grafieken, (handels)namen, logo’s zijn volledig eigendom, of onder licentie, zijn beschermd door copyright, handelsmerk recht en / of intellectueel eigendom van Stichting PayOK.

Geen aansprakelijkheid
Hoewel Stichting PayOkK zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Stichting PayOK wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, evenals voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site en/of de aan het register gekoppelde attenderingsservice, ongeacht of Stichting PayOK zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt ‘in de huidige staat’ en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor zover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden.

Stichting PayOK verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en/of de aan het register gekoppelde attenderingsservice, en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

Stichting PayOK geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website en de aan het register gekoppelde attenderingsservice.

Wijzigingen
Stichting PayOK behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie – met inbegrip van de tekst van deze disclaimer – te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie – inclusief de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.